Medycyna pracy – jakie badania wykonać? Wszystko, co musisz wiedzieć

Powrót

W dzisiejszym dynamicznym społeczeństwie, w którym tempo życia oraz wymagania zawodowe stale rosną, badania medycyny pracy stają się nieodzownym elementem troski o zdrowie pracowników. Nowoczesne środowiska zawodowe są narażone na liczne czynniki, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, które mogą wpływać na ogólny stan zdrowia pracowników. W związku z tym medycyna pracy odgrywa kluczową rolę w identyfikowaniu i minimalizowaniu ryzyka związanego z wykonywaną pracą. Badania medyczne nie tylko umożliwiają wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń zdrowotnych, ale również służą jako podstawa do opracowywania skutecznych strategii profilaktycznych.


POLMED realizuje badania wstępne i kontrolne Medycyny Pracy

Aby skorzystać z pakietu badań należy posiadać e-skierowanie i być uprawnionym do korzystania z publicznej opieki medycznej (posiadać aktywne ubezpieczenie).

WYPEŁNIJ FORMULARZ ELEKTRONICZNEGO SKIEROWANIA NA BADANIA MEDYCYNY PRACY

Centrum Obsługi Pacjenta: Skontaktuj się telefonicznie z Działem Medycyny Pracy POLMED pod numer tel. 58 775 95 99 (z telefonów komórkowych) lub 801 033 200 (z telefonów stacjonarnych)

Adres e-mail/fax: Wyślij skan skierowania na adres: [email protected] lub fax: 58 56 018 09


Szczegóły dotyczące poszczególnych badań medycyny pracy:


Jaką funkcję pełnią badania medycyny pracy? Dlaczego mają one wpływ na utrzymanie pracownika w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej w obliczu współczesnych wyzwań zawodowych? Odpowiadamy!

Spis treści:

 1. Czym zajmuje się lekarz medycyny pracy?
 2. Medycyna pracy – jakie badania trzeba wykonać?
 3. Skierowanie do lekarza medycyny pracy — czy jest konieczne?
 4. Wizyta u lekarza medycyny pracy — ile kosztuje i kto ponosi jej koszty?
 5. Jak przygotować się do wizyty?
 6. Jakie badania może zlecić lekarz medycyny pracy?
 7. Czy lekarz może nie wyrazić zgody na pracę?
 8. Prawo do odwołania się od orzeczenia lekarskiego
 9. Podjęcie pracy bez badań lekarskich — czy jest możliwe?

Czym zajmuje się lekarz medycyny pracy?

Specjalista od medycyny pracy pełni istotną funkcję w zapewnianiu zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Jego głównym zadaniem jest przeprowadzanie kompleksowych ocen zdolności pracowników do wykonywania konkretnych obowiązków zawodowych, uwzględniając różnorodne aspekty, takie jak stan fizyczny, psychiczny czy środowiskowy. Przeprowadza on zarówno badania wstępne, mające na celu ocenę przydatności do pracy, jak i badania okresowe oraz kontrolne, monitorujące stan zdrowia pracowników na przestrzeni ich zatrudnienia.

Współpracując zarówno z pracodawcami, jak i pracownikami, lekarz medycyny pracy odgrywa istotną rolę w identyfikowaniu potencjalnych zagrożeń zawodowych oraz proponowaniu środków prewencyjnych. Dodatkowo specjalista ten udziela porad w kwestiach związanych z higieną pracy, a także wspiera pracowników w utrzymaniu zdrowego stylu życia.

Medycyna pracy – jakie badania trzeba wykonać?

Badania lekarskie przeprowadzane w obszarze medycyny pracy są zróżnicowane, uwzględniając specyfikę rodzaju pracy, otoczenia zawodowego oraz charakterystykę konkretnego stanowiska. Dodatkowo wybór konkretnej procedury badawczej zależy od tego, czy pracownik rozpoczyna pracę w nowym miejscu, czy też już od pewnego czasu pełni obowiązki u danego pracodawcy i potrzebuje jedynie odnowienia orzeczenia lekarskiego.

Badania wstępne do pracy

Badania wstępne do pracy odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków pracy dla nowo zatrudnionych pracowników, czy tych, którzy przenoszą się na nowe stanowisko. Ponadto przeprowadzenie ponownego badania ma miejsce w sytuacji pojawienia się nowych potencjalnych zagrożeń związanych z danym stanowiskiem pracy. Procedury te mają na celu zidentyfikowanie ewentualnych ryzyk związanych z wykonywaną pracą, uwzględniając różnorodne czynniki potencjalnie szkodliwe dla zdrowia. Charakter badań wstępnych jest ściśle uzależniony od specyfiki wykonywanej pracy, a precyzyjny opis tego stanowiska powinien być zawarty w skierowaniu do lekarza medycyny pracy, dostarczanym przez pracodawcę.

Okresowe badania lekarskie pracowników

Badania okresowe są kierowane do pracowników, którzy od pewnego czasu zajmują konkretne stanowisko pracy, co wymaga regularnego odnawiania orzeczeń o zdolności do pracy. To kluczowe zabezpieczenie ma na celu zapewnienie, że pracownicy utrzymują odpowiednią kondycję zdrowotną i są nadal w stanie wykonywać swoje zawodowe obowiązki. Przed wygaśnięciem ważności poprzedniego orzeczenia lub w przypadku potrzeby przyspieszonych badań okresowych, pracownik lub pracodawca może złożyć wniosek o przeprowadzenie niezbędnych badań. Procedura ta pozwala na aktualizację informacji dotyczących stanu zdrowia pracownika i ocenę ewentualnych zmian, które mogły pojawić się w trakcie wykonywania danej pracy.

Badania kontrolne

Kontrolne badania okresowe stanowią istotny element opieki zdrowotnej pracowników, skierowany szczególnie do tych, którzy w wyniku choroby byli zmuszeni do skorzystania z urlopu zdrowotnego (przez co najmniej 30 dni). Przeprowadzenie badań kontrolnych ma na celu dokładną ocenę zdolności pracownika do powrotu na wcześniejsze stanowisko, uwzględniając zarówno aspekty fizyczne, jak i psychospołeczne. Lekarz medycyny pracy przygląda się również ewentualnym trwałym skutkom choroby, sprawdzając, czy nie wpływają negatywnie na zdolność pracownika do bezpiecznego i efektywnego wykonywania obowiązków zawodowych. W przypadku konieczności lekarz może zasugerować dostosowanie warunków pracy lub nawet zmianę stanowiska.

Skierowanie do lekarza medycyny pracy — czy jest konieczne?

Skierowanie do lekarza medycyny pracy jest kluczowym aspektem troski pracodawcy o zdrowie pracowników. Nie jest to jedynie formalność, lecz dokument otwierający drogę do szeregu badań lekarskich, mających na celu kompleksową ocenę stanu zdrowia pracownika. Staranność w sporządzeniu tego dokumentu wpływa bezpośrednio na jakość przeprowadzanych badań, co ma istotne znaczenie dla wczesnego wykrywania potencjalnych zagrożeń zdrowotnych związanych z pracą.

W praktyce najlepiej posiadać dwie kopie skierowania — jedna z nich powinna trafić do akt osobowych pracownika, stanowiąc istotny element dokumentacji pracowniczej, a druga kopia jest dostarczana bezpośrednio lekarzowi przeprowadzającemu badania.

Wizyta u lekarza medycyny pracy — ile kosztuje i kto ponosi jej koszty?

W kontekście finansowego aspektu tej procedury pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty związane zarówno z badaniami wstępnymi, oceniającymi zdolność pracownika do konkretnej pracy, jak i badaniami okresowymi czy kontrolnymi, monitorującymi stan zdrowia w trakcie zatrudnienia lub po okresie choroby.

Finansowanie to odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu, że pracownik ma swobodny dostęp do pełnej opieki medycznej związanej z jego działalnością zawodową, a wizyta u lekarza medycyny pracy nie generuje dodatkowych kosztów dla pracownika. W ten sposób pracownik może skorzystać z kompleksowych badań medycznych bez obaw o ponoszenie kosztów, co wpisuje się w troskę o jego zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Jak przygotować się do wizyty u lekarza medycyny pracy?

Przygotowanie się do wizyty u lekarza medycyny pracy wymaga uwzględnienia kilku istotnych kwestii, które mogą różnić się od siebie w zależności od indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia pacjenta. Przede wszystkim warto zebrać dokumentację medyczną dotyczącą wcześniejszych chorób, operacji czy przewlekłych schorzeń. Drobne notatki na temat aktualnych dolegliwości, a także ewentualnych leków czy suplementów diety, również mogą okazać się przydatne.

Ponadto w przypadku:

 • wad wzroku — warto pamiętać o zabraniu ze sobą okularów lub założeniu soczewek, a także o posiadaniu przy sobie pojemnika na soczewki;
 • osób z chorobami przewlekłymi, takimi jak padaczka, cukrzyca czy schorzenia oczu — istotne jest posiadanie zaświadczenia od lekarza prowadzącego, potwierdzającego aktualny stan zdrowia lub stosowną dokumentację medyczną dotyczącą danej dolegliwości;
 • częściowego ubytku słuchu — nie można zapomnieć o zabraniu ze sobą aparatu słuchowego lub implantu słuchowego;
 • osób z niepełnosprawnościami — należy wziąć ze sobą orzeczenie o niepełnosprawności;
 • badań psychotechnicznych — ważne jest bycie wypoczętym, a także powstrzymanie się od spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych przez 48 godzin przed planowanym badaniem;
 • zlecenia wykonania badań laboratoryjnych — pacjent powinien być na czczo przed wizytą.

Należy również pamiętać o punktualnym zgłoszeniu się do placówki, nie wcześniej niż 10 minut przed ustaloną godziną konsultacji lub badań. Troska o odpowiednie przygotowanie się do wizyty u lekarza medycyny pracy pozwala na skuteczne przeprowadzenie badań i zapewnia kompleksową opiekę zdrowotną w miejscu pracy.

Jakie badania może zlecić lekarz medycyny pracy?

Lekarz medycyny pracy może zlecić różne badania w zależności od specyfiki stanowiska pracy, ryzyka zawodowego oraz stanu zdrowia pracownika. Może on więc zlecić wykonanie takich badań jak:

 • badania laboratoryjne;
 • badania moczu;
 • RTG klatki piersiowej;
 • badanie słuchu;
 • badanie wzroku;
 • spirometria;
 • badania psychologiczne;
 • testy psychotechniczne.

Czy lekarz może nie wyrazić zgody na pracę?

Lekarz medycyny pracy może nie wyrazić zgody na podjęcie lub kontynuowanie pracy w sytuacji, gdy stwierdzi, że stan zdrowia pracownika naraża go na ryzyko lub uniemożliwia skuteczne wykonywanie obowiązków zawodowych. Decyzja lekarza może opierać się na wynikach badań medycznych, analizie dokumentacji medycznej oraz szczegółowej rozmowie z pacjentem. Wówczas lekarz może zalecić czasowe zwolnienie lub przekierowanie na inne stanowisko, bardziej adekwatne do aktualnych możliwości zdrowotnych.

Prawo do odwołania się od orzeczenia lekarskiego

Skorzystanie z prawa do odwołania się od orzeczenia lekarskiego umożliwia przeprowadzenie ponownej analizy orzeczenia przez właściwe instytucje odwoławcze. Często takie odwołania dotyczą sytuacji, w których lekarz stwierdza niezdolność do pracy po skierowaniu na badania profilaktyczne. W przypadku niezgody pracownika lub pracodawcy, który skierował pracownika na badania, z treścią wydanego orzeczenia, mają oni możliwość wniesienia pisemnego odwołania w ciągu siedmiu dni od momentu otrzymania orzeczenia. Ponowne badanie musi odbyć się w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

Podjęcie pracy bez badań lekarskich — czy jest możliwe?

Pracodawca nie ma prawa zezwolić pracownikowi na rozpoczęcie pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, które potwierdza brak przeciwwskazań do wykonywania określonych obowiązków na konkretnym stanowisku. To nie tylko formalność, ale ważny krok w zapewnieniu bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pracy. Podjęcie pracy bez wcześniejszych badań lekarskich nie tylko narusza przepisy, ale także stawia pracownika w potencjalnie ryzykownej sytuacji, gdyż może on nie zdawać sobie sprawy z ewentualnych zagrożeń związanych z jego stanem zdrowia w kontekście konkretnej pracy.

Realizacja badań Medycyny Pracy to jedna z kluczowych kompetencji POLMED S.A.

Firma do lat świadczy usługi w tym zakresie dla wielu pracodawców, w tym dużych globalnych organizacji. Sprawnie organizujemy logistykę badań wstępnych, nawet dla bardzo dużych grup pracowników w wielu lokalizacjach. Dużym ułatwieniem w tym procesie jest wielofunkcyjna Platforma Medycyny Pracy. To jedyne takie rozwiązanie na rynku, dzięki któremu zarządzanie medycyną pracy jest wyjątkowo efektywne.

Pracodawcy zainteresowani podpisaniem umowy i realizacją badań medycyny pracy mogą uzyskać informacje pod numerem telefonu 58 775 95 55.Dodano: 04/05/2020
Autor
POLMED Zdrowie
POLMED Zdrowie
Najpopularniejsze artykuły w kategorii Badania
17/02/2022
Badania, Choroby
Reumatoidalne zapalenie stawów – jak rozpoznać wczesne objawy choroby? Leczenie RZS

Reumatoidalne zapalenie stawów to przewlekła postępująca choroba tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym. Jej objawy nie są charakterystyczne, dlatego postawienie diagnozy bywa utrudnione. Trzeba jednak zrobić wszystko, żeby potwierdzić lub wykluczyć chorobę. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ nieleczone RZS prowadzi do poważnych problemów nie tylko ze stawami, lecz także z innymi narządami.


19/12/2022
Badania, Choroby, Dieta
Wrzody żołądka i dwunastnicy – objawy, diagnostyka, leczenie

Wrzody żołądka i dwunastnicy to najczęstszą choroba przewodu pokarmowego. Wrzody są to ubytki w błonie śluzowej, zazwyczaj spowodowane błędami żywieniowymi, paleniem tytoniu, narażeniem na stres, zakażeniem Helicobacter pylori, przyjmowaniem niesteroidowych lub sterydowych leków przeciwzapalnych.
Według szacunków lekarzy, wrzody żołądka czy też dwunastnicy dotyczą 5-10 proc. populacji. 


kortyzol
29/06/2023
Badania
Kortyzol, czyli „hormon stresu”- jakie pełni funkcje? Jak obniżyć kortyzol?

O kortyzolu mówi się, że jest „hormonem stresu” i to właśnie z takim określeniem jest często kojarzony. Jednak biorąc pod uwagę, jak wiele ważnych funkcji spełnia, warto dowiedzieć się więcej na jego temat. Gdzie i jak powstaje, za co odpowiada i do czego prowadzi jego niedobór lub nadmiar w organizmie? Odpowiadamy na wszystkie ważne pytania, dotyczące tego hormonu.  


Zapoznaj się z nasza ofertą:
badania na choroby weneryczne polmed
Nowość! Kup online!
Pakiet badań
Pakiet intymny – diagnostyka chorób wenerycznych
Zadbaj o swoje zdrowie intymne! Kup nasz pakiet diagnostyki chorób wenerycznych.

od 450 zł
onkopakiet polmed
Kup online!
Onkopakiet
Badanie mikroelementów
Badania zalecane w ramach profilaktyki nowotworowej osób dorosłych oraz wykorzystywane w procesie leczenia nowotworów.

od 160 zł
test na endometriozę polmed
Nowość! Kup online!
Badania
Test EndomKIT na endometriozę
Nieinwazyjny test z krwi EndomKIT w znaczący sposób skraca ścieżkę diagnostyczną choroby. Umów badanie w POLMED!

od 529 zł
Więcej usług
Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z naszymi konsultantami.
Zapytaj o ofertę
Newsletter
Kup wizytę
Portal Pacjenta Portal Pracodawcy Platforma Medycyny Pracy Panel Agentów Ubezpieczeniowych Partner medyczny
Mam konto
Zaloguj się
Nie mam konta
Zarejestruj się