Regulamin Serwisu Internetowego „POLMED”

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – regulamin niniejszego Serwisu Internetowego „POLMED”.
 2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://polmed.pl/,  w skład którego wchodzą między innymi następujące portale wydzielone przez Administratora Serwisu (dalej łącznie jako „Portale”):
 1. Portal Pacjenta – wydzielona część Serwisu, w ramach której Zarejestrowany Użytkownik będący osobą fizyczną uzyskuje dostęp do udostępnionych w ramach Portalu Pacjenta funkcji takich jak, m.in.: możliwość Rezerwacji Usługi Medycznej, możliwość zawarcia Umowy na Świadczenie Usług Medycznych, dostęp do Usługi dostępu do Dokumentacji Medycznej, dostęp do części dokumentacji medycznej. Zastrzega się, że w zależności od zakupionej Usługi Medycznej, Pakietu Usług Medycznych lub Pakietu Opieki Medycznej, zakres funkcji udostępnionych  za pośrednictwem Portalu Pacjenta może się różnić dla poszczególnych Użytkowników.
 2. Portal Pracodawcy – wydzielona część Serwisu dostępna dla podmiotów, które zawarły z Administratorem Serwisu odrębną umowę gwarantującą dostęp do Portalu Pracodawcy,
 3. Platforma Medycyny Pracy  – wydzielona część Serwisu dostępna dla podmiotów, które zawarły z Administratorem Serwisu odrębną umowę udzielającą dostępu do Portalu Medycyny Pracy,
 4. Portal Agentów Ubezpieczeniowych – wydzielona część Serwisu dostępna dla podmiotów, które zawarły z Administratorem Serwisu odrębną umowę udzielającą dostępu do Portalu Agentów Ubezpieczeniowych,
 5. Portal dla Partnerów Medycznych – wydzielona część Serwisu dostępna dla podmiotów, które zawarły z Administratorem Serwisu odrębną umowę udzielającą dostępu do Portalu Partnerów Medycznych.
 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, korzystająca z Serwisu.
 2. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Serwisie, przy użyciu indywidualnego adresu e-mail;
 3. Rejestracja Konta – udzielenie Użytkownikowi przez Administratora Serwisu uprawnień dostępu do danego Portalu;
 4. Konto – część Serwisu wydzielona dla danego Użytkownika umożliwiająca korzystanie z danego Portalu;
 5. mojeID – narzędzie służące do potwierdzania tożsamości online w usługach komercyjnych i publicznych, którego dostawcą jest Krajowa Izba Rozliczeniowa.
 6. Administrator Serwisu lub POLMED – POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000271013, kapitał zakładowy 869.870 zł w całości wpłacony, email [email protected], telefon 58 775 09 19.
 7. Umowa na korzystanie z Serwisu – umowa zawierana z Użytkownikiem, który dokonał w Serwisie Rejestracji Konta, obejmująca prawo do korzystanie z Konta.
 8. Umowa na newsletter – umowa zawierana z Użytkownikiem, który wyraził zgodę na otrzymywanie od Administratora Serwisu informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Umowa o Świadczenie Usług Medycznych – zawierana pomiędzy Administratorem Serwisu, a Użytkownikiem, z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, która może mieć formę:
 1. odpłatnej umowy o wykonanie wskazanej Usługi Medycznej lub Usług Medycznych,
 2. odpłatnej umowy o wykonanie wskazanego zestawu Usług Medycznych w ramach zdefiniowanego pakietu dalej jako „Pakiet Usług Medycznych, PUM”),
 3. odpłatnej umowy o dostęp do wskazanych Usług Medycznych przez czas określony podczas zawierania Umowy o Świadczenie Usług Medycznych w ramach zdefiniowanego pakietu opieki medycznej (dalej jako „Pakiet Opieki Medycznej, POM”).
 1. Usługa Medyczna – opisana w treści Serwisu usługa medyczna służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne, wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, złożone z określonej procedury zdrowotnej oraz niezbędników przekształceń, wymaganych do zrealizowania danego świadczenia zdrowotnego. Usługa Medyczna, w zależności od charakteru, może być również świadczona zdalnie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (usługa telemedyczna). Usługa Medyczna może mieć również charakter niemedyczny.
 2. Voucher – uprawnienie w formie wygenerowanego kodu, który uprawnia do zakupu Usług Medycznych z rabatem Vouchera lub nieodpłatnie. Uprawnienia wynikające z Vouchera oraz okres jego ważności opisane są w treści informacji mailowej przekazanej przez Administratora Serwisu Użytkownikowi, który nabył Voucher. Prawa z Vouchera mogą być przekazane przez jego nabywcę na dowolną osobę trzecią, która może być Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu. Prawa z Vouchera wygasają wraz z wygaśnięciem okresu ważności Vouchera. Uprawnienia z Vouchera są jednorazowe i wygasają po ich wykorzystaniu.
 3. Rezerwacja Usługi Medycznej – funkcja Serwisu, pozwalająca Użytkownikom na rezerwację terminu celem skorzystania z Usługi Medycznej, w tym w ramach PUM lub POM.
 4. Pacjent – osoba fizyczna, która zawarła Umowę o Świadczenie Usług Medycznych (w tym z wykorzystaniem Vouchera), jak również osoba, będąca pacjentem POLMED na innej podstawie niż Umowa o Świadczenie Usług Medycznych.
 5. Usługa Dostępu do Dokumentacji Medycznej – oferowana Pacjentom usługa umożliwiająca dostęp do dokumentacji medycznej, w szczególności niektórych wyników badań za pośrednictwem Serwisu.
 6. Wykonawca Usługi – uprawniona osoba fizyczna wykonująca Usługę Medyczną na rzecz Pacjenta, w szczególności lekarz lub inny członek personelu medycznego Świadczeniodawcy.
 7. Świadczeniodawca – podmiot leczniczy realizujący Usługę Medyczną; Świadczeniodawcą może być POLMED lub inny podmiot, z którym POLMED zawarł odrębną umowę współpracy.
 8. Siła Wyższa – oznacza zdarzenie będące poza kontrolą Stron lub Pacjenta i uniemożliwiające wywiązanie się ze swoich zobowiązań przez Stronę lub Pacjenta, a w szczególności działania wojenne (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy też nie), rozruchy, zamieszki, strajki, lokauty lub naruszenia porządku publicznego, a także działania sił przyrody, takie jak w szczególności powódź, trzęsienie ziemi, temperatura, opad lub inne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonywanie swoich zobowiązań, a także stany epidemii.
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a w zakresie prawa do odstąpienia od umowy – również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 13. TCOP lub Telefoniczne Centrum Obsługi Pacjenta – usługa połączenia głosowego z personelem Administratora Serwisu pod numerem wskazanym w Serwisie.
 14. ”Zadaj Pytanie Lekarzowi” – funkcjonalność Serwisu udostępniona w ramach Portalu Pacjenta wszystkim lub wybranym przez Administratora Serwisu Pacjentom.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 2. Serwis prowadzony jest przez Administratora Serwisu.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • podstawowe funkcjonalności Serwisu,
  • minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu,
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta,
  • zasady zawierania Umów o Świadczenia Medyczne za pośrednictwem Serwisu,
  • zasady świadczenia Usługi Dostępu do Dokumentacji Medycznej za pośrednictwem Serwisu,
  • zasady świadczenia Usługi Dostępu do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej za pośrednictwem Serwisu,
  • tryb postępowania reklamacyjnego,
  • zasady polityki ochrony danych osobowych,
  • zasady zmiany Regulaminu.
 4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu są następujące:
  • komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
  • posiadanie i dostęp do indywidualnej poczty elektronicznej;
  • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 61.0 lub nowszej, Opera w wersji 38, Edge, Safari 11,
 5. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go tutaj: regulamin www.polmed.pl i sporządzić wydruk.
 6. Podane w Serwisie informacje o Usługach Medycznych, Pakietach Usług Medycznych i Pakietach Opieki Medycznej, a także o innych towarach lub usługach dostępnych do zakupu za pośrednictwem Serwisu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią natomiast oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 7. Administrator Serwisu dokłada starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.
 8. Administrator Serwisu dokłada starań, aby wszystkie funkcjonalności Serwisu działały poprawnie. Tym niemniej Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu funkcjonalności Serwisu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.
 9. Administrator Serwisu może organizować samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami konkursy, promocje i zabawy dla wszystkich lub niektórych Użytkowników. Warunki takich konkursów, promocji lub zabaw określane będą w odrębnych regulaminach dostępnych w ramach Serwisu.
 10. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również programy komputerowe udostępnione za pośrednictwem Serwisu podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Administratorowi Serwisu lub innym podmiotom.
 11. Użytkownik nie ma prawa kopiować, ani utrwalać elementów, ani całości Serwisu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem tych elementów, których kopiowanie lub utrwalanie zostało wyraźnie dopuszczone przez Administratora Serwisu.
 12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że materiały publikowane w ramach Serwisu, w szczególności w formie artykułów, nie muszą być pozbawione błędów. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania się przez Użytkowników do treści materiałów zamieszczonych w Serwisie, ani za ich rzetelność i kompletność. W szczególności materiały opublikowane w Serwisie nie stanowią porady medycznej, ani diagnozy. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.
 13. Administrator Serwisu zastrzega możliwość wprowadzania nowych funkcjonalności do Serwisu, modyfikacji funkcjonalności istniejących lub ich usuwania. Zmiany takie wymagają zmiany Regulaminu, jednak wyłącznie w takim zakresie, w jakim zmieniają prawa lub obowiązki Użytkowników lub Administratora Serwisu.
 14. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem ze świadczonych za pośrednictwem Serwisu usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować w szczególności ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Serwisu. Takie skutki może wywołać również niezamierzona instalacja złośliwego oprogramowania. Administrator Serwisu nie rozpoznaje innych szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług drogą elektroniczną.
 15. Umowy opisane postanowieniami niniejszego Regulaminu, zawierane na odległość, uważa się za zawarte z momentem potwierdzenia ich zawarcia przez Administratora Serwisu, w szczególności przez wysyłkę do Użytkownika wiadomości e-mail z odnośnym potwierdzeniem, chyba że co innego wprost wynika z treści danej umowy, w tym niniejszego Regulaminu.

III. Podstawowe Zasady Korzystania z Serwisu

 1. Użytkownicy mają możliwość założenia w Serwisie indywidualnego Konta poprzez dokonanie Rejestracji Konta w Serwisie (rejestracja).
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronach Serwisu, w którym Użytkownik musi podać dane oznaczone jako wymagane oraz kliknięcie w link aktywacyjny przesłany przez Administratora Serwisu na podany podczas rejestracji przez Użytkownika adres e-mail. Link aktywacyjny ważny jest w czasie wskazanym w wiadomości e-mail, w której został przesłany.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe. Użytkownik zobowiązany jest do podania kompletnych, prawdziwych danych.
 4. Aktywowanie Konta następuje po kliknięciu w otrzymany na adres e-mail link w określonym czasie. Hasło powinno składać się z przynajmniej 8 znaków, małej i wielkiej litery, cyfry oraz znaku specjalnego jak np. (!@#$%^&*) – cyfra jak i znak specjalny jest wymagany i powinno być znane jedynie Użytkownikowi.
 5. Administrator Serwisu może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu za pośrednictwem jego Konta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności, gdy Użytkownik:
  • podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  • dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
  • dopuścił się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzących w dobre imię Administratora Serwisu, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów.
 6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora Serwisu.
 7. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
  • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej,
  • korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania z Serwisu w sposób zgodny ze wszystkimi, mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
 8. Dokonując rejestracji w Serwisie, a także korzystając z Serwisu w jakikolwiek inny sposób, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem, a Administratorem Serwisu oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Administratora Serwisu oraz poszanowania dobrych obyczajów.
 9. Umowa na korzystanie z Serwisu w rozumieniu niniejszego Regulaminu zawierana jest z Użytkownikiem przez zarejestrowanie konta Użytkownika.
 10. Każdy Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług w zakresie korzystania z Serwisu w każdym czasie opuszczając strony Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany może rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu w każdym czasie wypowiadając umowę na korzystanie z Serwisu poprzez  przesłanie wiadomości e-mail na adres [email protected], z tym zastrzeżeniem, że  brak Konta może uniemożliwić pełne korzystanie z Usług.
 11. Zarejestrowani Użytkownicy powiadamiani są o zmianie Regulaminu również mailem i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy na korzystanie z Serwisu przez likwidację Konta lub wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany.
 12. Umowa na newsletter zawierana jest z Użytkownikiem na czas nieoznaczony, a każda ze stron może ją rozwiązać w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.
 13. Użytkownicy, którzy zawarli umowę na newsletter powiadamiani są o zmianie Regulaminu w zakresie usługi newsletter również mailem i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy na newsletter przez wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany.
 14. W ramach serwisu dostępny jest dedykowany komunikator internetowy pozwalający na rozmowę (poprzez wymianę wiadomości tekstowych) z personelem Administratora w określonych sprawach związanych m.in. z korzystaniem z Serwisu.
 15. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Serwisu nie pozbawia Użytkownika oraz, odpowiednio, Pacjenta, prawa do korzystania z usług zakupionych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Medycznych. Serwis jest jedynie jednym z kanałów umożliwiających zarządzanie tymi umowami przez Użytkownika oraz, odpowiednio, Pacjenta.
 16. Administrator Serwisu oraz osoby realizujące na jego zlecenie Usługi Medyczne mają prawo odmówić wykonania Usługi Medycznej względem osoby, która nie stosuje się w miejscu jej wykonania do zasad bezpieczeństwa opisanych w Internecie na stronie https://polmed.pl/przewodnik-pacjenta/zasady-bezpieczenstwa-w-centrach-medycznych-polmed/
 1. Administrator Serwisu może udostępnić wszystkim lub wybranym Pacjentom zalogowanym do Portalu Pacjenta funkcjonalność „Zadaj Pytanie Lekarzowi”.
  Funkcjonalność ta stanowi specjalny komunikator służący komunikacji Pacjenta z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania krótkich i ogólnych informacji w przedmiocie ochrony zdrowia. Zadaj Pytanie Lekarzowi nie służy świadczeniu usług zdrowotnych i nie stanowi teleporady w rozumieniu odrębnych przepisów. Zadaj Pytanie Lekarzowi  nie zastępuje konsultacji z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarzem specjalistą. Udzielający odpowiedzi lekarz ma dostęp do danych osobowych Pacjenta oraz jego Dokumentacji Medycznej. Dostępność lekarzy obsługujących Zadaj Pytanie Lekarzowi jest ograniczona, dlatego Administrator Serwisu nie gwarantuje takiej dostępności przez cały czas dla każdego Pacjenta.

IV. Procedura zawierania Umów o Świadczenie Usług Medycznych oraz o zakup Vouchera

 1. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług Medycznych, które nie są świadczone w ramach Pakietu Usług Medycznych lub Pakietu Opieki Medycznej nie wymaga posiadania Konta.
 2. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług Medycznych świadczonych w ramach PUM lub POM wymaga posiadania Konta. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług Medycznych w ramach POM wymaga również zaakceptowania treści umowy o usługi medyczne w pakiecie opieki medycznej udostępnianej Użytkownikowi w procesie zawierania odnośnej Umowy o Świadczenie Usług Medycznych..
 3. W celu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Medycznych Użytkownik powinien korzystając z Serwisu wybrać Usługi Medyczne, które nie są oznaczone jako „niedostępne”, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Serwisu.
 4. Po podaniu przez Użytkownika korzystającego z Serwisu wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie przedmiotu Umowy o Świadczenie Usług Medycznych.
 5. W celu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Medycznych konieczne jest podanie przez Użytkownika danych, w tym danych osobowych, umożliwiające kontakt i oznaczonych przez Administratora Serwisu jako wymagane.
 6. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług Medycznych w formie Pakietu Usług Medycznych lub Pakietu Opieki Medycznej uprawnia Użytkownika do korzystania z tych Usług Medycznych, które zostały opisane w informacji na temat danego Pakietu Usług Medycznych lub Pakietu Opieki Medycznej w chwili zawierania Umowy.
 7. W sytuacjach dozwolonych przez Administratora Użytkownik zawierając Umowę o Świadczenie Usług Medycznych może wskazać, że Pacjentem uprawnionym do korzystania ze Świadczeń Medycznych będzie inna wskazana osoba fizyczna (inna niż Użytkownik). Użytkownik, ani wskazana osoba nie mogą w późniejszym czasie przenieść uprawnień do korzystania z Usług Medycznych na inną osobę bez zgody Administratora Serwisu.
 8. Jeżeli dana Umowa o Świadczenie Usług Medycznych przewiduje, że z Usług Medycznych korzystać mogą (również łącznie z Użytkownikiem) inni Pacjenci, Użytkownik zawierający Umowę o Świadczenie Usług Medycznych zobowiązany jest wskazać dane pozostałych osób uprawnionych do korzystania z Usług Medycznych. W zależności od rodzaju Usługi Medycznej lub od osoby Pacjenta, Administrator Serwisu może wymagać, żeby Pacjent posiadał również indywidualne Konto w Serwisie. Zmiana osób uprawnionych do korzystania z Usług Medycznych wymaga zgody Administratora Serwisu.
 9. Chwilą zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Medycznych jest wysłanie na adres e-mail podany przez Użytkownika potwierdzenia przez Administratora Serwisu.
 10. Umowa o Świadczenie Usług Medycznych nie zawierana w ramach Pakietu Usług Medycznych lub Pakietu Opieki Medycznej zawierana jest na czas wykonania danej Usługi Medycznej.
 11. Umowa o Świadczenie Usług Medycznych zawierana w ramach Pakietu Usług Medycznych zawierana jest na czas wykonania Usług Medycznych wchodzących w zakres danego Pakietu. W przypadku jednak, jeżeli Użytkownik nie dokona Rezerwacji Usług Medycznych wchodzących w zakres Pakietu Usług Medycznych w terminie zakreślonym treścią danej Umowy o Świadczenie Usług Medycznych od jego zakupu, prawo do skorzystania z niewykorzystanych Usług Medycznych wygasa. Jeżeli Użytkownik nie mógł skorzystać z Usługi Medycznej z winy Administratora Serwisu, Administrator Serwisu zwraca Użytkownikowi poniesiony przez Użytkownika koszt zakupu Usługi Medycznej proporcjonalnie do wartości niewykorzystanych z tej przyczyny Usług Medycznych.
 12. Umowa o Świadczenie Usług Medycznych zawierana w ramach Pakietu Opieki Medycznej zawierana jest na czas określony opisany w treści odnośnej umowy przekazywanej Użytkownikowi w formie odrębnego dokumentu. Z końcem dnia wskazanego jako ostatni dzień obowiązywania POM, prawo do korzystania z Usług Medycznych w ramach POM wygasa.
 13. Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty internetowej lub telefonicznie w celu potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Medycznych lub wyjaśnienia niejasności. Brak możliwości kontaktu z klientem lub niewyjaśnienie wątpliwości uprawnia Administratora Serwisu do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług Medycznych.
 14. Do zawarcia umowy o zakup Vouchera stosuje się postanowienia dotyczące zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Medycznych, chyba że z niniejszego Regulaminu wynika co innego. Voucher przekazywany jest Użytkownikowi, który dokonał jego zakupu w formie mailowej na adres mailowy Użytkownika wskazany podczas zakupu Vouchera.

 VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Usług Medycznych podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, tzn. zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
 2. Użytkownik może wybrać udostępnione przez Administratora Serwisu formy płatności za zamówione usługi. W celu dokonania płatności z góry, Użytkownik powinien kierować się informacjami dostarczonymi przez Administratora Serwisu lub operatora danej płatności. W przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem operatorów płatności, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów świadczenia usług przez takiego operatora.
 3. W przypadku POM Administrator Serwisu może udostępnić opcję płatności poprzez sfinansowanie ceny POM przez wskazanego przez Administratora Serwisu kredytodawcę („kredytodawca”) w formie kredytu konsumenckiego (kredyt wiązany). Kredytodawca jest podmiotem niezależnym od Administratora Serwisu. Administrator Serwisu nie jest stroną umowy kredytu.
 4. Użytkownik posiadający prawa do Vouchera może wykorzystać Voucher w momencie zapłaty za Usługę Medyczną, jeżeli dany Voucher uprawnia do uzyskania ulgi lub rabatu w przypadku zakupu danej Usługi Medycznej i jego okres ważności nie upłynął.
 5. Każda Umowa na Świadczenie Usług Medycznych potwierdzana jest z użyciem indywidualnej wiadomości e-mail przekazywanej na adres e-mail podany w procesie zawierania Umowy na Usługę Medyczną. Na życzenie Użytkownika wystawiana jest faktura VAT, która jest przesyłana Użytkownikowi wyłącznie na adres e-mail podany w procesie zawierania Umowy na Usługę Medyczną.

VII. Rezerwacja Usług Medycznych 

 1. Skorzystanie z możliwości Rezerwacji Usług Medycznych odbywa się w trakcie zawierania umowy wymagającej takiej rezerwacji lub w terminie późniejszym za pośrednictwem Serwisu, osobiście lub z użyciem TCOP (numer podany w Serwisie).
 2. W celu dokonania Rezerwacji Usług Medycznych Użytkownik wybiera jeden z dostępnych terminów wskazanych w Serwisie i dokonuje zatwierdzenia. Administrator Serwisu zastrzega, że zarezerwowany termin może ulec zmianie w zakresie wybranej godziny, tj. wizyta lub badanie może ulec opóźnieniu na skutek indywidualnego podejścia personelu do pacjenta i większą niż zakładana czasochłonność wcześniej wykonywanych danego dnia badań, zabiegów, konsultacji etc. 
 3. Użytkownik otrzymuje na adres e-mail podany przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług Medycznych lub przy rejestracji Konta potwierdzenie Rezerwacji Usługi Medycznej niezwłocznie po zawarciu i opłaceniu Umowy sprzedaży.
 4. Administrator Serwisu może skontaktować się Użytkownikiem telefonicznie w celu przekazania danych uprawniających do skorzystania z usług lub potwierdzenia terminu Rezerwacji Usługi Medycznej. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem przez kolejne 24 godziny, Administrator Serwisu uprawniony jest do anulowania Rezerwacji Usługi Medycznej.
 5. Dokonując Rezerwacji Usługi Medycznej Użytkownik zobowiązuje się, że Pacjent stawi się w ustalonym terminie celem skorzystania z Usługi Medycznej. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora Serwisu w sposób opisany w ustępie poniżej o każdym przypadku braku stawiennictwa się Pacjenta w terminie ustalonym w Rezerwacji Usługi Medycznej.
 6. Użytkownik może odwołać rezerwację wykorzystując jedną z poniższych metod:
 1. online, poprzez wybór na Koncie Użytkownika okienka o odwołaniu wizyty,
 2. telefonicznie, dzwoniąc na TCOP (numer podany w Serwisie).
 3. wysyłając e-mail na adres [email protected].
 4. poprzez odpowiedź na SMS wysłany w celu potwierdzenia wizyty (opcja dostępna dla wybranych grup pacjentów, instrukcja odwołania znajduje się w otrzymanym SMS z potwierdzeniem wizyty).
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie niektórych Usług Medycznych może wymagać wcześniejszego przygotowania (np. przybycia Pacjenta na badanie na czczo) lub dostarczenia odpowiednich informacji (np. odnośnie alergii Pacjenta). W przypadku, jeżeli Pacjent nie spełni warunków świadczenia Usługi Medycznej Świadczeniodawca lub Wykonawca Usługi uprawnieni są do odmowy udzielenia świadczenia Usługi Medycznej.
 2. Jeżeli do braku wykonania Usługi Medycznej dojdzie z następujących przyczyn:
 1. zawinionego przez Użytkownika lub Pacjenta braku możliwości kontaktu w celu potwierdzenia Rezerwacji Usługi Medycznej,
 2. zawinionego przez Użytkownika lub Pacjenta braku stawiennictwa w terminie Rezerwacji Usługi Medycznej,
 3. zawinionego przez Użytkownika lub Pacjenta stawiennictwa w celu skorzystania z Usługi Medycznej w stanie uniemożliwiającym jej wykonanie (np. po spożyciu alkoholu) lub bez niezbędnego przygotowania lub bez posiadania niezbędnych informacji,
 4. zawinionego przez Użytkownika lub Pacjenta działania uniemożliwiającego wykonanie Usługi Medycznej (np. braku stosowania się do poleceń Wykonawcy Usługi),

Użytkownikowi nie przysługuje zwrot ceny za Usługę Medyczną.

 1. W przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji Usługi Medycznej w terminie wynikającym z Rezerwacji Usługi Medycznej z przyczyn leżących po stronie Administratora Serwisu, Świadczeniodawcy lub Wykonawcy Usługi lub z powodu Siły Wyższej, Administrator Serwisu może zaproponować Użytkownikowi zmianę terminu Rezerwacji Usługi Medycznej lub Wykonawcy Usługi. W przypadku wyrażania przez Użytkownika zgody, pomiędzy Stronami obowiązuje nowy termin Rezerwacji Usługi Medycznej.
 2. W przypadku co najmniej trzykrotnej nieobecności na umówionej wizycie przy jednoczesnym braku odwołania Rezerwacji Usług Medycznych przez tego samego Użytkownika w okresie 6 kolejnych miesięcy, Administrator Serwisu uprawniony jest do zablokowania możliwości Rezerwacji Usług Medycznych do czasu wyjaśnienia wątpliwości co do przyczyn takich odwołań.
 3. Każdy Użytkownik, który zawarł Umowę o Świadczenie Usług Medycznych ma prawo do czterech Rezerwacji Usług Medycznych za pośrednictwem Serwisu w jednym miesiącu, liczonych od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca. Dodatkowo Użytkownik taki może dokonać za pośrednictwem Serwisu Rezerwacji tylko jednej Usługi Medycznej (wizyty) w tygodniu u lekarza tej samej specjalizacji. Rezerwacje, które zostały odwołane na 24 h przed wyznaczonym terminem, nie wliczają się do tych limitów. Po przekroczeniu powyższego limitu Rezerwacji Użytkownik może skorzystać z rezerwacji telefonicznej z użyciem TCOP (numer podany w Serwisie).

VIII. Usługa Dostępu do Dokumentacji Medycznej

 1. Usługa Dostępu do Dokumentacji Medycznej, w szczególności w zakresie wyników badań, dostępna jest dla wybranych przez Administratora Serwisu Usług Medycznych oraz Świadczeniodawców. Zmiana zakresu Usług Medycznych lub Wykonawców Usługi objętych Usługą Dostępu do Dokumentacji Medycznej nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Usługa Dostępu do Dokumentacji Medycznej świadczona jest za pośrednictwem Portalu Pacjenta – po wystosowaniu wniosku o nadanie uprawnień i zweryfikowaniu tożsamości w recepcji Centrum Medycznego POLMED lub po dokonaniu autentykacji Użytkownika za pośrednictwem narzędzia mojeID.
 3. Wyniki badań objęte Usługą Dostępu do Dokumentacji Medycznej udostępniane są w sposób opisany powyżej niezwłocznie, po uzyskaniu wyników badań.
 4. W ramach Usługi Dostępu do Dokumentacji Medycznej Użytkownik może uzyskać dostęp do  dokumentacji medycznej powstałej po dacie uzyskania dostępu. Dostęp ten nie stanowi udostępnienia dokumentacji medycznej w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i w żaden sposób nie ogranicza uprawnień pacjentów wynikających z w/w ustawy do uzyskiwania dostępu, kopii i odpisów dokumentacji medycznej.

IX. Odpowiedzialność

 1. Administrator Serwisu ponosi odpowiedzialność za brak możliwości skorzystania z Usługi Medycznej w przypadku, jeżeli brak taki spowodowany jest okolicznościami, za które winę ponosi Administrator Serwisu, Świadczeniodawca lub Wykonawca Usługi. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Usługi Medycznej w szczególności, jeżeli:
  • brak możliwości skorzystania z Usługi Medycznej powstał w wyniku działania Siły Wyższej,
  • brak możliwości skorzystania z Usługi Medycznej powstał w wyniku nieprawidłowego działania dostawców sieci Internet lub usług telefonii komórkowej, niezawinionego przez Administratora Serwisu, Świadczeniodawcę, Wykonawcę Usługi,
  • brak możliwości skorzystania z Usługi Medycznej powstał w wyniku nieprawidłowego działania urządzeń, z których korzysta Użytkownik lub Pacjent, niezawinionego przez Administratora Serwisu, Świadczeniodawcę, Wykonawcę Usługi.
 2. Administrator Serwisu dokłada starań celem umożliwienia jak największej dostępności Wykonawców Usług, w szczególności lekarzy specjalistów, tym niemniej nie gwarantuje dostępności Wykonawców Usług w terminach planowanych przez Użytkownika lub Pacjenta. Dostępność danych Usług Medycznych na bieżąco aktualizowana jest w Serwisie.
 3. Serwis zawiera łącza do innych stron internetowych. Administrator Serwisu udostępnia te łącza Użytkownikom wyłącznie dla wygody i w celach informacyjnych. Z uwagi na fakt, że Administrator Serwisu nie ma kontroli nad zawartością treści innych stron internetowych, Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych odrębnych stron internetowych, ich zawartość, reklamy, produkty i inne udostępnione w ich ramach materiały (odnosi się to także do portali społecznościowych).
 4. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Administratora Serwisu skutki udostępnienia przez Użytkownika nazwy użytkownika i hasła do Konta osobom trzecim lub też nienależytego zabezpieczenia tych danych pozwalającego na ich uzyskanie i użycie przez osoby trzecie.

X. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy przez Użytkownika będącego Konsumentem

 1. Postanowienia niniejszego rozdziału X mają zastosowanie do następujących umów:
  • Umowy na korzystanie z Serwisu,
  • Umowy na newsletter,
  • Umowy na zakup Vouchera
  • Umowy o Świadczenie Usług Medycznych indywidualnie lub w formie Pakietu Usług Medycznych lub w formie Pakietu Opieki Medycznej (w niniejszym rozdziale dalej łącznie jako Umowa o Świadczenie Usług Medycznych);
 2. Użytkownik będący Konsumentem zawierający umowę wskazaną w pkt 1 powyżej na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie do 14 dni od dnia otrzymania poprzez wiadomość e-mail potwierdzenia zawarcia danej Umowy.
 3. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy wskazanej w pkt 1 powyżej następuje poprzez oświadczenie, które  musi nastąpić do 14 dni od dnia wskazanego w pkt 2 powyżej z tym, że odstąpienie od Umowy o Świadczenie Usług Medycznych ze wskazanym terminem realizacji nie może nastąpić później niż w dniu poprzedzającym termin realizacji.
 4. Administrator Serwisu zachęca do korzystania z przygotowanego formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsumentowi przysługuje możliwość odstąpienia od Umowy w innej formie niż formularz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Zachowanie formy formularza jest jednak wskazane i ułatwi proces odstąpienia od Umowy.
 5. W przypadku odpłatnej umowy wskazanej w pkt 1 powyżej, płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy na konto bankowe podane w formularzu zwrotu, a w razie braku informacji o numerze konta bankowego w oświadczeniu – tą samą drogą jaką nastąpiła płatność. W przypadku braku podania rachunku bankowego, płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Konsumenta, z którego nastąpiła płatność ceny, a w przypadku braku takiego rachunku – Administrator Serwisu podejmie starania celem skontaktowania się z Konsumentem celem ustalenia sposobu zwrotu. Ewentualny zwrot zostanie pomniejszony o koszt cennikowy wykonania Usług Zdrowotnych, z których Konsument skorzystał do momentu odstąpienia, zaś odnośnie sytuacji, w których do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usługi Medycznej (pojedynczej) doszło na mniej niż 24 godziny przed zarezerwowanym terminem jej świadczenia ewentualny zwrot zostanie pomniejszony o uzasadniony koszt poniesiony przez Administratora Serwisu w celu przygotowania się do świadczenia odnośnej usługi.
 6. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Administrator Serwisu wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora Serwisu utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, niedostarczonych na nośniku materialnym za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Administrator Serwisu rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnienia świadczenia przez Administratora Serwisu utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Administrator Serwisu przekazał konsumentowi potwierdzenie zawarcia Umowy o dostarczanie treści cyfrowych,,
  • w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami Ustawy o prawach konsumenta.
 7. Użytkownik wyraża zgodę, aby usługa w postaci skorzystania z Vouchera została w całości świadczona przed zakończeniem upływu czasu na odstąpienie od umowy wskazanej w pkt 1 powyżej. Usługa ta zostaje wykonana w chwili skorzystania z Vouchera i z tą chwilą Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy wskazanej w pkt 1 powyżej, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości.
 8. Zawierając Umowę o Świadczenie Usług Medycznych Użytkownik żąda rozpoczęcia wykonania Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług Medycznych, a także żąda wykonania tej Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, oraz przyjmuje do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług Medycznych z chwilą jej pełnego wykonania przez Administratora Serwisu. W związku z powyższym:
  • po spełnieniu zamówionego świadczenia przez Administratora Serwisu Użytkownik będący Konsumentem traci prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług Medycznych od momentu wykonania jej w pełni oraz
  • Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług Medycznych.

XI. Reklamacje

 1. Wszystkie reklamacje dotyczące technicznych aspektów funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane na adres: [email protected]. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.
 2. Wszelkie pozostałe reklamacje związane z korzystaniem z Usług Medycznych powinny być kierowane na adres: [email protected]l lub telefonicznie na numer 58 775 95 99. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.
 3. Administrator Serwisu dopuszcza też inne niż wskazane w ust.1 i 2 powyżej sposoby zgłaszania reklamacji.
 4. Administrator Serwisu rozpatrywać będzie reklamacje w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia skutecznego ich złożenia.

XII. Dane osobowe

Zasady gromadzenia przetwarzania danych osobowych Użytkowników, Beneficjentów Usługi i Pacjentów zawiera Polityka Prywatności stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowiąca Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

XIII. Postanowienie końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje z mocą od dnia 09 kwietnia 2024 roku.
 3. Administrator Serwisu może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Administratora Serwisu, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Administratora Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach,  poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.
 4. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na zasady wykonania Umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie danej zmiany.
 5. W sytuacjach, w których niniejszy Regulamin jest częścią odrębnej umowy wiążącej Administratora Serwisu, w razie konfliktu postanowień Regulaminu z postanowieniami tej umowy, w tym jej pozostałych załączników, decydują postanowienia tej umowy i jej pozostałych załączników.

Załącznik nr 1:

Treść oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy

Adresat: POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim
os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański
email: [email protected]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

_______________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*)

_______________________________________________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

_______________________________________________________________________________

Adres konsumenta (-ów)

_______________________________________________________________________________

Podpis konsumenta (-ów):

_______________________________________________________________________________

Data

_______________________________________________________________________________

Dane do przelewu, jeśli należność ma zostać zwrócona inaczej niż została zapłacona (opcjonalnie numer rachunku bankowego):

_______________________________________________________________________________

Zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania ewentualnej korekty faktury i odesłania jej na adres [__].

* – niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

Polityka Prywatności POLMED

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego RODO informujemy, że na potrzeby funkcjonowania naszego serwisu przetwarzamy Państwa dane osobowe, zgodnie z podaną niżej informacją.

Polityka Prywatności jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie Użytkowników Serwisu oraz Pacjentów Usług Medycznych o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, podanych podczas przebywania na stronie Serwisu oraz podczas korzystania z Usług Medycznych. Każdy Użytkownik i Pacjent akceptuje niniejsze zasady Polityki Prywatności przy zawieraniu odpowiedniej Umowy lub przy przystępowaniu do jej wykonania.

Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu POLMED i wszystkie pojęcia, o ile nie zostały zdefiniowane inaczej w Polityce Prywatności posiadają znaczenia nadane im przez Regulamin.

Postanowienia ogólne

Administratorem Twoich danych osobowych jest Administrator Serwisu tj. POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000271013, kapitał zakładowy 869 870,00 zł w całości wpłacony (dalej również jako „Administrator”).

Możesz kontaktować się z Administratorem elektronicznie: [email protected] lub wysyłając korespondencję na adres Administratora we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Twoich praw.

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jeśli  odwiedzając strony Serwisu nie zdecydujesz się założyć konta w Serwisie lub skontaktować się z nami poprzez formularze kontaktowe lub komunikatory dostępne w Serwisie, wówczas nie przetwarzamy żadnych informacji na Twój temat, z wyjątkiem adresu IP. Utrwalenie Twojego adresu IP jest niezbędne ze względów technicznych związanych z administrowaniem naszymi serwerami. Twój adres IP zostanie wykorzystany przez nas również  do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o Tobie (np. dotyczących miejsca, z którego łączysz się ze stroną Serwisu). Nie jesteśmy jednak w stanie zidentyfikować Cię na podstawie samego adresu IP.

Dane zbierane podawane przy korzystaniu z formularzy kontaktowych lub komunikatorów dostępnych w Serwisie są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu komunikacji z Tobą, chyba że istnieje inna podstawa prawna ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia Twojego zapytania.

Dane osobowe, które podajesz w formularzu rejestracyjnym przy zakładaniu Konta w Serwisie będą przetwarzane w celu założenia Twojego profilu, organizowania wymiany informacji między Tobą, a Administratorem, Świadczeniodawcą oraz Wykonawcami Usług na zasadach określonych w Regulaminie, a także – w przypadku, jeśli złożysz reklamację  – w celu ich rozpatrywania. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zawarta z Administratorem Umowa o Świadczenie Usług Medycznych, Umowa o Korzystanie z Serwisu, Umowa na newsletter, umowa o zakup Vouchera lub Umowa o Usługę Dostępu do Dokumentacji Medycznej. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia danej umowy. Odmowa ich podania lub podanie danych nieprawidłowych uniemożliwi korzystanie z odnośnych usług.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie praw Administratora w postępowaniach sądowych lub administracyjnych.

W przypadku jeżeli zdecydujesz się skorzystać z Usług Medycznych lub z Usługi Dostępu do Dokumentacji Medycznej będziemy przetwarzali również dane dotyczące Twojego zdrowia. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda wyrażana przy zawieraniu odpowiedniej umowy.

Akceptując niniejszą Politykę Prywatności zgadzasz się, aby Twoje dane osobowe, w tym dane dotyczące Twojego stanu zdrowia, w tym Twoja dokumentacja medyczna były przekazywane Świadczeniodawcom oraz Wykonawcom Usług – w celu zapewnienia możliwości udzielania świadczenia leczniczego; w tym Świadczeniodawcom i Wykonawcom Usługi innym niż Świadczeniodawcy lub Wykonawcy Usługi, którzy wcześniej świadczyli na Twoją rzecz Usługi Medyczne, jeżeli jest to potrzebne do zachowywania ciągłości świadczenia Usług Medycznych.

Podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie i przechowywanie Twojej dokumentacji medycznej jest Administrator. 

Skąd i w jaki sposób pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Administrator Serwisu przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie lub od innych Świadczeniodawców oraz Wykonawców Usługi.

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?

W zależności od łączących Cię ze Sprzedawcą relacji, Administrator Serwisu może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych, w szczególności:

 • dane osobowe (np. imię i nazwisko),
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),
 • dane identyfikacyjne (np. PESEL, adres IP),
 • dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),
 • dane behawioralne (np. dane posiadanych produktów, bądź usług oraz sposobu ich wykorzystania),
 • dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Tobą komunikacji),
 • dane medyczne dotyczące Twojego stanu zdrowia dostarczone przez Ciebie lub Wykonawcę (np. opinie lekarskie, wyniki badań).
Jak długo moje dane osobowe są̨ przechowywane?

Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.

Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończyło się świadczenie usług.

Dane zawarte w dokumentacji medycznej przechowujemy w okresach wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów regulujących te kwestie.

 Odbiorcami Twoich danych osobowych (poza Administratorem) mogą być:
 • podmioty właściwe dla danego etapu realizacji umowy, tj.: podmioty, którym Administrator Serwisu powierzył przetwarzanie danych, a więc podmioty obsługujące system płatności elektronicznych, dostawcy usług pocztowych, podmioty organizujące i zapewniające świadczenie Usługi Medycznej posiadające umowy o świadczenie usług z Administratorem, w szczególności osoby fizyczne lub prawne będące podmiotem wykonującym działalność leczniczą zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty organizujące i zapewniające obsługę informatyczną Sprzedawcy lub Administratora Serwisu,
 • osoby współpracujące ze Administratorem Serwisu na podstawie umowy cywilno-prawnej lub umowy o pracę,
 • podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie,
 • podmioty, z którymi Administrator Serwisu jest powiązany kapitałowo lub osobowo, odpowiedzialne za realizację obowiązków kontraktowych oraz wynikających z przepisów prawa.

Administrator Serwisu nie sprzedaje, nie odstępuje i nie wypożycza innym podmiotom, osobom fizycznym i instytucjom, danych osobowych Użytkowników Serwisu. Odstępstwo od tej reguły może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą lub na prośbę Użytkownika.

Administrator Serwisu w trosce o bezpieczeństwo danych Użytkowników Serwisu umożliwia modyfikację lub usunięcie ich danych osobowych z bazy danych Serwisu. Modyfikacja lub usunięcie danych mogą zostać zgłoszone na adres: [email protected].

Jakie prawa Ci przysługują odnośnie Twoich danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.

Zależnie od konkretnych okoliczności związanych z czynnością w zakresie przetwarzania mogą mieć zastosowanie pewne warunki lub ograniczenia. Możemy podlegać pewnym obowiązkom prawnym, które nie pozwalają nam na natychmiastowe usunięcie Twoich danych. Takie obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przepisów o rachunkowości.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególności, masz bezwarunkowe prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać kontaktując się z nami na adres: [email protected].

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Administratora usług o ile podanie danych jest niezbędne do ich świadczenia.

Pliki Cookies

 1. Na stronach Serwisu używane są pliki cookies.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch na stronach Serwisu. Informacje o tym, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu Administrator Serwisu może udostępniać partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Użytkownika lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
 5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
 6. Na stronach Serwisu niektóre pliki cookies umieszczane są przez usługi stron trzecich. Do tego rodzaju plików cookies potrzebujemy zgody Użytkownika.
  W każdej chwili Użytkownik może sprawdzić stan swoich ustawień plików cookies na stronie Serwisu i wycofać swoją zgodę w Deklaracji dot. plików cookies na naszej stronie (klikając w zamieszczony na stronie widget) oraz w Polityce Cookies.
 7. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • bezpieczeństwa i utrzymania utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • Niezbędne: Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.
 • Statystyka: Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.
 • Preferencje: Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.
 • Marketing: Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia zachowania użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.
 • Nieklasyfikowane: Nieklasyfikowane pliki cookie, to pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych ciasteczek.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Zmiany ustawień plików cookies Użytkownik może też dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika. Korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Załącznik nr 3:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, podanych
  w związku z zawarciem i realizacją Umowy o Świadczenie Usług Medycznych oraz umowy
  o korzystanie z Serwisu, a także innych umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu jest POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000271013, kapitał zakładowy 869 870,00 zł w całości wpłacony, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Administrator uprawniony jest do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu:
  • prawidłowego wykonania umowy – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania
   do zawarcia lub wykonania tej umowy (art. 6 ust. 1b RODO),
  • w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1f RODO),
  • w celu archiwizacyjnym – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest polepszenie jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1f RODO),
  • w celach marketingowych – podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda,
  • z uwagi na okoliczność, że przedmiotem umowy jest realizacja usług medycznych Administrator przetwarza również Państwa dane dotyczące zdrowia, podstawą przetwarzania tych danych jest zapewnienie opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2h RODO),
  • w celu wywiązania się z obowiązku prawnego (art. 6 ust.1 lit c RODO) w zakresie podatkowym i rachunkowym oraz przechowywania dokumentacji medycznej.
 3. Pana/Pani dane będą ujawniane w ramach realizacji umowy następującym odbiorcom:
  • podmiot właściwy dla danego etapu realizacji umowy. Podmiotem jest firma współpracująca
   z Administratorem, zapewniająca wykonanie poszczególnych usług niezbędnych do realizacji umowy, tj.: podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych, a więc podmioty obsługujące system płatności elektronicznych, dostawcy usług pocztowych, podmioty organizujące i zapewniające świadczenie Usługi Medycznej posiadające umowy z Administratorem, w szczególności osoby fizyczne lub prawne będąca podmiotem wykonującym działalność leczniczą zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty organizujące i zapewniające obsługę informatyczną Administratora ,
  • osoby współpracujące z Administratorem na podstawie umowy cywilno-prawnej lub umowy o pracę.
 4. U Administratora został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: [email protected]
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym usługa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Pani/Pana roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Pani/Pana ostatniego kontaktu z nami. Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończyło się świadczenie usług, zaś dane zawarte w dokumentacji medycznej przechowujemy w okresach wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów regulujących te kwestie.
 6. Ma Pani/Pan prawo:
  • dostępu do podanych w związku z umową danych i ich sprostowania, usunięcia
   lub ograniczenia przetwarzania,
  • do przenoszenia danych, czyli otrzymania od Administratora przekazanych jej danych
   w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Ma Pani/Pan prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym
  do zawarcia i wykonania umowy.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


<< Powrót do strony głównej

Newsletter
Kup wizytę
Portal Pacjenta Portal Pracodawcy Platforma Medycyny Pracy Panel Agentów Ubezpieczeniowych Partner medyczny
Mam konto
Zaloguj się
Nie mam konta
Zarejestruj się