Regulamin udzielania rabatów w POLMED S.A.

Regulamin dotyczy udzielania wszelkiego rodzaju rabatów przez POLMED SA  (dalej: POLMED) z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271013, NIP: 5921963724, kapitał zakładowy 869.870 zł w pełni pokryty.

§ 1. Rabaty dostępne w POLMED

Pacjent ma możliwość korzystania w POLMED z następujących rabatów:

 1. 15% z tytułu posiadania karty VanityStyle (FitProfit lub GetProfit)
 2. 10% z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny
 3. 15% z tytułu posiadania pakietu kompleksowej opieki medycznej w POLMED zakupionego przez Pracodawcę dla Pracowników i członków ich rodzin – zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów o Świadczenia Zdrowotne (chyba że dana Umowa stanowi inaczej) – na usługi nieobjęte zakresem danego pakietu
 4. 20% na usługi z zakresu stomatologii i 15% na pozostałe świadczenia zdrowotne nieobjęte zakresem ubezpieczenia dla pracowników firm: grupa DDB (w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą), grupa Eaton, SPIE, PWiK Gliwice, Anwim, DFM, TU Zdrowie, grupa Neuca
 5. 20% z tytułu posiadania indywidualnego lub rodzinnego pakietu opieki medycznej w POLMED – na usługi spoza zakresu pakietu
 6. 20% na następujące usługi: konsultacja lekarza rodzinnego, konsultacje lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, badania USG, badania RTG – z tytułu posiadania pakietu „Po sąsiedzku”
 7. 10% na świadczenia zdrowotne nieobjęte zakresem ubezpieczenia z tytułu posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w następujących towarzystwach: Allianz, Inter Polska, Europ Assistance Polska, TU Zdrowie, oraz 15% na świadczenia zdrowotne nieobjęte zakresem ubezpieczenia z tytułu posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w PZU
 8. 10% na świadczenia zdrowotne kupowane przez EDOKTOR24.pl sp. z o.o.
 9. Rabaty okolicznościowe w trakcie akcji marketingowych prowadzonych przez POLMED.

Katalog rabatów może zostać rozszerzony.

§ 2. Usługi objęte rabatami

Z rabatów skorzystać można we wszystkich Centrach Medycznych POLMED. Rabatom podlegają usługi medyczne dostępne w konkretnym Centrum Medycznym POLMED. Oferowane rabaty nie podlegają wymianie na środki pieniężne.

Rabaty liczone są od aktualnej ceny usługi w dniu zakupu.

§ 3. Wykluczenia

Rabaty, o których mowa w § 1 nie obejmują:

 • badań i konsultacji zakupionych poprzez stronę www.polmed.pl, chyba że akcja rabatowa prowadzona jest za pośrednictwem w/w strony,
 • badań i konsultacji zakupionych za pośrednictwem zewnętrznych platform internetowych, np.: Znany lekarz, Groupon, Medonet, i inne,
 • badań i konsultacji, na które jest wystawiana faktura w celu uzyskania zwrotu kosztów (refundacji).

§ 4. Okres obowiązywania zniżek

Pacjent może korzystać z rabatów w POLMED bezterminowo, o ile posiada uprawnienie do ich uzyskania – aktywną kartę VanityStyle bądź KDR, aktywny pakiet opieki medycznej w POLMED lub każde inne uprawnienie wynikające z § 1.

§ 5. Korzystanie z rabatów

Rabaty, o których mowa w niniejszym regulaminie nie mogą być łączone ze sobą, ani z innymi rabatami i zniżkami oferowanymi przez POLMED w dniu sprzedaży, ani z innymi rabatami i zniżkami, jakie posiada pacjent.

Pacjent  ma prawo dokonać wyboru, z którego rabatu lub zniżki korzysta.

Recepcja Centrum Medycznego nie ma obowiązku weryfikacji uprawnień pacjenta do korzystania z rabatów. Pacjent powinien zgłosić chęć skorzystania z rabatu przed dokonaniem zakupu. Rabat nie może zostać udzielony po dokonaniu płatności za usługę.

§ 5. Postanowienia końcowe

POLMED zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.

Regulamin obowiązuje od 10 maja 2022 roku, modyfikacja 3 sierpnia 2022 r.

Niniejszy regulamin jest dostępny w Centrach Medycznych POLMED oraz na stronie www.polmed.pl.


<< Powrót do strony głównej

Newsletter
Kup wizytę
Portal Pacjenta Portal Pracodawcy Platforma Medycyny Pracy Panel Agentów Ubezpieczeniowych Partner medyczny
Mam konto
Zaloguj się
Nie mam konta
Zarejestruj się