Lista dokumentów opisujących zasady Państwa prywatności, obowiązek informacyjny oraz opis działania ciasteczek na stronie polmed.pl

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Zasady wykorzystywania ciasteczek „cookies”


Polityka Prywatności w POLMED S.A.

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Pacjentów stanowi dla POLMED kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

 1. POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Osiedle Kopernika 21, kod pocztowy 83-200, adres e-mail: kontakt@polmed.pl tel. 58 775 09 19 przetwarza dane osobowe Użytkowników lub osób trzecich, wskazanych przez Użytkownika, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) jako administrator danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Podczas podawania danych osobowych w Formularzu Kontaktowym w celu komunikacji z POLMED, albo wysyłania danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez POLMED e-mail, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie komunikacji POLMED z Użytkownikiem. Zakres podawanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, PESEL/ data urodzenia wraz z numerem paszportu (dla Użytkowników nieposiadających nr PESEL), adres, telefon kontaktowy, nieobligatoryjnie informacja o posiadanym pakiecie.
 3. POLMED będzie przetwarzał dane osobowe w celu świadczenia usług elektronicznych oraz przeprowadzania procedury reklamacyjnej w ramach świadczonych usług.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla świadczenia Usług. Każdemu Użytkownikowi, osobie trzeciej niebędącej Użytkownikiem oraz opiekunom tych osób przysługują prawa, o których mowa w pkt. 7.
 5. Jeżeli została udzielona osobna zgoda, dane osobowe Użytkowników podane w zakładce Newsletter są przetwarzane w celach marketingu towarów i usług własnych POLMED oraz partnerów właściciela Serwisu – firmy POLMED S.A. Dodatkowo Użytkownicy, jeżeli wyrazili zgodę, mogą otrzymywać drogą elektroniczną na podany w zakładce Newsletter adres e-mail informacje handlowe dotyczące towarów i usług własnych oraz partnerów właściciela Serwisu – firmy POLMED S.A. Zgody te są dobrowolne i mogą być w każdym czasie cofnięte.
 6. Inne dane osobowe Użytkownika, które nie są niezbędne do realizacji usług świadczonych przez POLMED na rzecz Użytkownika mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, następuje poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres daneosobowe@polmed.pl.
 7. Osoba, która udzieliła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany przez siebie adres e-mail w zakresie wskazanym w Regulaminie, może ją w każdym czasie odwołać. Wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres daneosobowe@polmed.pl . Po odwołaniu zgody informacje handlowe nie będą wysyłane.
 8. POLMED zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z zapisami RODO, w tym prawo realizacji uprawnień, o których mowa w art. 15-21 RODO tj. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Aby skorzystać z praw, o których mowa w pkt. 8 należy skontaktować się z POLMED lub Inspektorem Ochrony Danych POLMED za pośrednictwem adresu e-mail daneosobowe@polmed.pl.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa krajowego, w tym unijnego rozporządzenia RODO.
 11. POLMED informuje, że korzysta z podwykonawców (współpracujące placówki medyczne, podmioty świadczące usługi w zakresie diagnostyki, rehabilitacji, podmioty obsługujące i serwisujące systemy informatyczne oraz sprzęt informatyczny POLMED, firmy świadczące obsługę prawną), które mają lub mogą mieć dostęp do danych osobowych.
 12. POLMED informuje, że przetwarza dane osobowe w ramach Grupy Kapitałowej (POLMED S.A., POLMED ZDROWIE Sp. z o.o., POLMED INNOVATION Sp. z o.o.).
 13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 14. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i są profilowane.
 15. Pełna treść obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13-14 RODO zamieszczona została na stronie www.polmed.pl
 16. Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się w Serwisie POLMED jest regulowana osobnymi postanowieniami.

powrót do listy dokumentów


Klauzula Informacyjna POLMED S.A.

Spełniając obowiązek informacyjny wynikających z obowiązujących krajowych przepisów prawa oraz zgodnie z art. 13-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), POLMED S.A. informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Osiedle Kopernika 21, 83-200 adres e-mail: kontakt@polmed.pl tel. 58 775 09 19.
 2. POLMED przetwarza dane osobowe w celu:
  1. udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 3 ust. 1 Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  2. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 3 ust. 1 Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  3. profilaktyki zdrowotnej – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 3 ust. 2 Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej;
  4. realizacji usług z zakresu medycyny pracy, w tym oceny zdolności pracownika do pracy – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 6 i 11 Ustawy o służbie medycyny pracy;
  5. zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego (zaświadczenia lekarskie, lekarze orzecznicy) – art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 54 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych;
  6. weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pośrednictwem Infolinii/ Telefonicznego Centrum Obsługi Pacjenta POLMED, w placówkach własnych POLMED, placówkach współpracujących i gabinetach lekarskich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia;
  7. kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-mail w celu potwierdzenia rezerwacji, odwołania bądź zmiany terminu usługi medycznej oraz wysyłki informacji odnośnie przygotowania do badań lub zabiegów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO;
  8. badania jakości usług za pośrednictwem ankiet lub automatycznego teleankietera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO;
  9. zarejestrowania i rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji oraz dochodzenia roszczeń i obrony praw w związku z prowadzoną działalnością – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.;
  10. przetwarzanie w celach marketingowych (kontakt telefoniczny lub/i mailowy) w ramach działalności POLMED S.A. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Pr. Tel. w zw. z art. 10 ust. 2 uśude;
  11. ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Placówek POLMED – na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych POLMED S.A. jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail daneosobowe@polmed.pl.
 4. POLMED pozyskuje dane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub pośrednio: od osób, które obejmują opieką medyczną swoich najbliższych, osób kupujących usługę na rzecz osoby trzeciej lub za pośrednictwem pracodawcy/operatora w ramach umowy pomiędzy pracodawcą/operatorem, a POLMED.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez POLMED S.A. przez okres wymagany Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dokumentacja medyczna) oraz zapisami wynikającymi Rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069). Dla celów podatkowych, rozliczeniowych i ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W sytuacji gdy podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą do dnia cofnięcia zgody lub ustania celu, dla którego zgoda była wyrażona. Zapis monitoringu przechowywany jest według indywidualnych ustaleń wewnętrznych placówki.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych (z wyjątkiem danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej);
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (z wyjątkiem danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej);
  5. prawo do przenoszenia danych (z wyjątkiem danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej).
 8. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do bycia zapomnianym (usunięcia danych) w zakresie danych zawartych w dokumentacji medycznej i ustawowego okresu jej przechowywania – zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy o prawach pacjentach w zw. z art. 17 ust. 3 pkt. c RODO.
 9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa krajowego w tym unijnego rozporządzenia RODO.
 10. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt. 6-9 należy skontaktować się z POLMED S.A. lub Inspektorem Ochrony Danych POLMED, o którym mowa w pkt. 3
 11. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji obowiązków wynikających z zakresu zawartej umowy o świadczenie usług medycznych.
 12. POLMED informuje, że dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą profilowane.
 13. POLMED może udostępniać dane osobowe na zasadach określonych w art. 26-27 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzeniach do tej ustawy.
 14. POLMED informuje, że korzysta z podwykonawców (współpracujące placówki medyczne, podmioty świadczące usługi w zakresie diagnostyki, rehabilitacji, firmy informatyczne wykonujące zadania zlecone przez POLMED, firmy serwisujące sprzęt medyczny, firmy świadczące obsługę prawną), które mają lub mogą mieć dostęp do danych osobowych.
 15. POLMED informuje, że przetwarza dane osobowe w ramach Grupy Kapitałowej (POLMED S.A., POLMED ZDROWIE Sp. z o.o., POLMED INNOVATION Sp. z o.o.) w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.

powrót do listy dokumentów


Cookies strony polmed.pl

COOKIES – CIASTECZKA

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są danymi informatycznymi. Szczególnie są to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika i służą do korzystania ze stron internetowych serwisu. Zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikatowy numer.

Z plików cookies korzysta także witryna POLMED, która jest dostępna pod adresem www.polmed.pl

W JAKIM CELU WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES?

Dostosowanie zawartości

Cookies służą lepszemu dostosowaniu zawartości stron internetowych serwisu do preferencji jego użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pozwalają one rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, która dostosowana jest do jego indywidualnych potrzeb.

Tworzenie statystyk

Poprzez statystyki cookies pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia nam ulepszanie ich struktury i zawartości.
Pliki cookies są plikami tekstowymi, które umieszczone są zazwyczaj w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Z JAKICH PLIKÓW COOKIES KORZYSTAJĄ WITRYNY POLMED?

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies:

•    sesyjne (session cookies)

to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej, lub wyłączenia przeglądarki.

•    stałe (persistent cookies).

przechowywane są w urządzeniu użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach serwisu stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

•    niezbędne, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,
•    wydajnościowe, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
•    funkcjonalne, które umożliwiają zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony itp.

W JAKI SPOSÓB ZMIENIĆ USTAWIENIA COOKIES?

Wiele przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te można zmienić w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień plików Cookies oznacza, że użytkownik zgadza się na ich umieszczanie oraz odczytywanie przez stronę www.polmed.pl

powrót do listy dokumentów

Kup wizytę
Portal Pacjenta Portal Pracodawcy Platforma Medycyny Pracy Panel Agentów Ubezpieczeniowych Partner medyczny
Mam konto
Zaloguj się
Nie mam konta
Zarejestruj się