Wykorzystujemy pliki cookies do zapamiętania ustawień i preferencji użytkownika. Więcej informacji znajdziesz w Polityka cookies. Jeśli się nie zgadzasz, możesz w swojej przeglądarce wyłączyć zgodę na ich przechowywanie. Zgadzam się

Polityka Prywatności w POLMED S.A.

 1. POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Osiedle Kopernika 21, kod pocztowy 83-200, adres e-mail: kontakt@polmed.pl tel. 58 775 09 19 przetwarza dane osobowe Użytkowników lub osób trzecich, wskazanych przez Użytkownika, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) jako administrator danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Podczas podawania danych osobowych w Formularzu Kontaktowym w celu komunikacji z POLMED, albo wysyłania danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez POLMED e-mail, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie komunikacji POLMED z Użytkownikiem. Zakres podawanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, PESEL/ data urodzenia wraz z numerem paszportu (dla Użytkowników nieposiadających nr PESEL), adres, telefon kontaktowy, nieobligatoryjnie informacja o posiadanym pakiecie.
 3. POLMED będzie przetwarzał dane osobowe w celu świadczenia usług elektronicznych oraz przeprowadzania procedury reklamacyjnej w ramach świadczonych usług.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla świadczenia Usług. Każdemu Użytkownikowi, osobie trzeciej niebędącej Użytkownikiem oraz opiekunom tych osób przysługują prawa, o których mowa w pkt. 7.
 5. Jeżeli została udzielona osobna zgoda, dane osobowe Użytkowników podane w zakładce Newsletter są przetwarzane w celach marketingu towarów i usług własnych POLMED oraz partnerów właściciela Serwisu - firmy POLMED S.A. Dodatkowo Użytkownicy, jeżeli wyrazili zgodę, mogą otrzymywać drogą elektroniczną na podany w zakładce Newsletter adres e-mail informacje handlowe dotyczące towarów i usług własnych oraz partnerów właściciela Serwisu – firmy POLMED S.A. Zgody te są dobrowolne i mogą być w każdym czasie cofnięte.
 6. Inne dane osobowe Użytkownika, które nie są niezbędne do realizacji usług świadczonych przez POLMED na rzecz Użytkownika mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, następuje poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres kontakt@polmed.pl.
 7. Osoba, która udzieliła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany przez siebie adres e-mail w zakresie wskazanym w Regulaminie, może ją w każdym czasie odwołać. Wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@polmed.pl . Po odwołaniu zgody informacje handlowe nie będą wysyłane.
 8. POLMED zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z zapisami RODO, w tym prawo realizacji uprawnień, o których mowa w art. 15-21 RODO tj. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Aby skorzystać z praw, o których mowa w pkt. 8 należy skontaktować się z POLMED lub Inspektorem Ochrony Danych POLMED za pośrednictwem adresu e-mail daneosobowe@polmed.pl.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa krajowego, w tym unijnego rozporządzenia RODO.
 11. POLMED informuje, że korzysta z podwykonawców (współpracujące placówki medyczne, podmioty świadczące usługi w zakresie diagnostyki, rehabilitacji, podmioty obsługujące i serwisujące systemy informatyczne oraz sprzęt informatyczny POLMED, firmy świadczące obsługę prawną), które mają lub mogą mieć dostęp do danych osobowych.
 12. POLMED informuje, że przetwarza dane osobowe w ramach Grupy Kapitałowej (POLMED S.A., POLMED ZDROWIE Sp. z o.o., POLMED INNOVATION Sp. z o.o.).
 13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 14. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 15. Pełna treść obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13-14 RODO zamieszczona została na stronie www.polmed.pl
 16. Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się w Serwisie POLMED jest regulowana osobnymi postanowieniami.

KLAUZULA INFORMACYJNA POLMED S.A.

Spełniając obowiązek informacyjny wynikających z obowiązujących krajowych przepisów prawa oraz zgodnie z art. 13-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), POLMED S.A. informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Osiedle Kopernika 21, 83-200 adres e-mail: kontakt@polmed.pl tel. 58 775 09 19.
 2. POLMED przetwarza dane osobowe w celu:
  1. udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 3 ust. 1 Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  2. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 3 ust. 1 Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  3. profilaktyki zdrowotnej - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 3 ust. 2 Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej;
  4. realizacji usług z zakresu medycyny pracy, w tym oceny zdolności pracownika do pracy - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 6 i 11 Ustawy o służbie medycyny pracy;
  5. zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego (zaświadczenia lekarskie, lekarze orzecznicy) - art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 54 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych;
  6. weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pośrednictwem Infolinii/ Telefonicznego Centrum Obsługi Pacjenta POLMED, w placówkach własnych POLMED, placówkach współpracujących i gabinetach lekarskich - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia;
  7. kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-mail w celu potwierdzenia rezerwacji, odwołania bądź zmiany terminu konsultacji lekarskiej oraz wysyłki informacji odnośnie przygotowania do badań lub zabiegów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO;
  8. badania jakości usług za pośrednictwem ankiet lub automatycznego telemarketera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO;
  9. dochodzenia roszczeń oraz obrony praw w związku z prowadzoną działalnością – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO;
  10. przetwarzanie w celach marketingowych (kontakt telefoniczny lub/i mailowy) w ramach działalności POLMED SA – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Pr. Tel. w zw. z art. 10 ust. 2 uśude;
  11. ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Placówek POLMED – na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych POLMED S.A. jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego daneosobowe@polmed.pl.
 4. POLMED pozyskuje dane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub pośrednio: od osób, które obejmują opieką medyczną swoich najbliższych, osób kupujących usługę na rzecz osoby trzeciej lub za pośrednictwem pracodawcy/operatora w ramach umowy pomiędzy pracodawcą/operatorem, a POLMED.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez POLMED S.A. przez okres wymagany Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dokumentacja medyczna) oraz zapisami wynikającymi Rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069). Dla celów podatkowych, rozliczeniowych i ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W sytuacji gdy podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą do dnia cofnięcia zgody lub ustania celu, dla którego zgoda była wyrażona. Zapis monitoringu przechowywany jest według indywidualnych ustaleń wewnętrznych placówki.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych (z wyjątkiem danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej);
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (z wyjątkiem danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej);
  5. prawo do przenoszenia danych (z wyjątkiem danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej).
 8. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do bycia zapomnianym (usunięcia danych) w zakresie danych zawartych w dokumentacji medycznej i ustawowego okresu jej przechowywania – zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy o prawach pacjentach w zw. z art. 17 ust. 3 pkt. c RODO.
 9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa krajowego w tym unijnego rozporządzenia RODO.
 10. Aby skorzystać z praw, o których mowa w pkt. 6-9 należy skontaktować się z POLMED S.A. lub Inspektorem Ochrony Danych POLMED, o którym mowa w pkt. 3
 11. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji obowiązków wynikających z zakresu zawartej umowy o świadczenie usług medycznych.
 12. POLMED informuje, że dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą profilowane.
 13. POLMED może udostępniać dane osobowe na zasadach określonych w art. 26-27 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzeniach do tej ustawy.
 14. POLMED informuje, że korzysta z podwykonawców (współpracujące placówki medyczne, podmioty świadczące usługi w zakresie diagnostyki, rehabilitacji, firmy informatyczne wykonujące zadania zlecone przez POLMED, firmy serwisujące sprzęt medyczny, firmy świadczące obsługę prawną), które mają lub mogą mieć dostęp do danych osobowych.
 15. POLMED informuje, że przetwarza dane osobowe w ramach Grupy Kapitałowej (POLMED S.A., POLMED ZDROWIE Sp. z o.o., POLMED INNOVATION Sp. z o.o.) w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.